SMK Madde 17

Üçüncü kişilerin görüşleri

(1) Marka başvurusunun yayımlanmasından sonra herkes, marka başvurusunun 5’inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi hariç diğer bentleri kapsamında tescil edilemeyeceğini belirten yazılı ve gerekçeli görüşlerini markanın tesciline kadar Kuruma sunabilir. Ancak bu kişiler, Kurum nezdinde işlemlere taraf olamaz.
(2) Kurum, görüşleri değerlendirir ve görüşlerin yerine olduğuna kanaat getirirse marka başvurusunu kısmen ya da tamamen reddeder.

GEREKÇE

Madde ile, marka tescil başvurusunun yayımına karşı üçüncü kişilerin görüş bildirmeleri hususu 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğünün 40’ıncı maddesiyle uyumlu bir şekilde düzenlenmiştir.
Maddenin birinci fıkrasında, kimlerin, ne zaman üçüncü kişi görüşü sunarak başvurunun yayımının 5’inci maddeye aykırılığı iddiasında bulunabileceği düzenlenmiştir. Ancak, Kanunun 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi, esas olarak önceki hak sahiplerini ilgilendirdiğinden ve bu kişiler için de itiraz müessesesi düzenlendiğinden üçüncü kişi görüşlerine konu olmayacağı maddede açık olarak düzenlenmiştir.
Maddenin ikinci fıkrasında ise üçüncü kişi görüşlerine ilişkin değerlendirmenin sonuçları düzenlenmiştir.

Comment
Name
Email

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.