SMK Madde 18

Yayıma itiraz

(1) Bültende yayımlanmamış bir marka başvurusunun, 5’inci veya 6’ncı maddelere göre tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlar ilgili kişiler tarafından marka başvurusunun yayımından itibaren iki ay içinde yapılır.
(2) İtiraz, yazılı ve gerekçeli olarak Kuruma yapılır. İtiraz gerekçelerinin birinci fıkrada belirtilen süre içinde sunulmaması hâlinde itiraz yapılmamış sayılır. İtirazın incelenmesi için itiraz süresi içinde ücretin ödenmesi ve aynı süre içinde ücretin ödendiğine ilişkin bilginin Kuruma sunulması zorunludur.

GEREKÇE

Madde, 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğünün 41’inci maddesi esas alınarak düzenlenmiştir. Ayrıca, 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameden farklı olarak yayıma itiraz ve karara itiraz ayrımına gidilmiştir. Böylelikle 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede sadece itiraz başlığı altında yer verile ve farklı düzenlemeler içeren hükümler arasında var olan çelişki giderilmiştir.
Maddenin birinci fıkrasında, marka tescil başvurusunun 5’inci ve 6’ncı maddelere göre tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin yapılacak itirazların şartları düzenlenmektedir.
Maddenin ikinci fıkrasında itirazın şekli, itiraz gerekçelerinin süresi içinde sunulmamasının sonucu ve ayrıca itirazın incelenmesi için gerekli olan şartlar belirtilmiştir.

Comment
Name
Email

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.