SMK Madde 21

Karara itirazların incelenmesi

(1) Şekli eksiklik içermeyen itirazlar, Kurul tarafından incelenir.
(2) Kurul, taraflardan itirazlara ilişkin görüşlerini süresi içinde bildirmelerini ister. Kurum gerekli gördüğü takdirde taraflardan ek bilgi ve belge sunmalarını isteyebilir. İstenilen ek bilgi ve belgelerin veya görüşlerin süresinde Kuruma sunulmaması hâlinde itiraz, mevcut bilgi ve belgeler kapsamında değerlendirilir.
(3) Kurul, 19’uncu maddenin üçüncü fıkrası uyarınca verilen kararlara karşı yapılan itirazlarda, gerekli görürse, tarafları 19’uncu maddenin dördüncü fıkrasına göre uzlaşmaya teşvik edebilir.
(4) Kurul, itiraz hakkında yapacağı inceleme ve değerlendirme sonucunda Kurumun nihai kararını verir.

GEREKÇE  

Maddenin birinci fıkrasında, şekli inceleme sonucunda itirazın incelenebilir nitelikte olduğunun anlaşılması hâlinde Kurulun, itirazın incelenmesi işlemlerini başlatacağı hükme bağlanmıştır. Karara itirazlar, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi tarafından şekli incelemesi yapıldıktan sonra esasa ilişkin inceleme Kurul tarafından yapılacaktır.
Maddenin ikinci fıkrasında taraflardan ek bilgi ve belge sunmalarının istenebileceği, itirazlara ilişkin taraflardan görüş talep edilebileceği, görüşlerin veya istenilen ek bilgi ve belgelerin süresinde enstitüye sunulmaması hâlinde ise itirazın mevcut bilgi ve belgeler kapsamında değerlendirileceği hükme bağlanmıştır.
Maddenin üçüncü fıkrasında, 19’uncu maddenin üçüncü fıkrası uyarınca verilen kararlara karşı yapılan itirazlarda, Kurulun gerekli görmesi halinde tarafları 19’uncu maddenin dördüncü fıkrasına göre uzlaşmaya teşvik edebileceği hükme bağlanmıştır.
Maddenin dördüncü fıkrasında ise Kurul tarafından itiraz hakkında yapılacak inceleme ve değerlendirme neticesinde, Enstitünün nihai kararını vereceği düzenlenmiştir.

Comment
Name
Email

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.