SMK Madde 30

 

Marka hakkına tecavüze ilişkin cezai hükümler

(1) Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal üreten veya hizmet sunan, satışa arz eden veya satan, ithal ya da ihraç eden, ticari amaçla satın alan, bulunduran, nakleden veya depolayan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
(2) Marka koruması olduğunu belirten işareti mal veya ambalaj üzerinden yetkisi olmadan kaldıran kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
(3) Yetkisi olmadığı hâlde başkasına ait marka hakkı üzerinde devretmek, lisans veya rehin vermek suretiyle tasarrufta bulunan kişi iki yıldan dört yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
(4) Bu maddede yer alan suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde ayrıca bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
(5) Bu maddede yer alan suçlardan dolayı cezaya hükmedebilmek için markanın Türkiye’de tescilli olması şarttır.
(6) Bu maddede yer alan suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır.
(7) Başkasının hak sahibi olduğu marka taklit edilerek üretilmiş malı, satışa arz eden veya satan kişinin bu malı nereden temin ettiğini bildirmesi ve bu suretle üretenlerin ortaya çıkarılmasını ve üretilmiş mallara elkonulmasını sağlaması hâlinde cezaya hükmolunmaz. 

GEREKÇE

Madde ile, marka hakkına tecavüz edilmesi hâlinde verilecek cezalara ilişkin hususlar düzenlenmiştir. Düzenleme yapılırken 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun düzenlemeleri ile uyum sağlanması amaçlanmıştır.
Maddenin ilk fıkrasında yer alan “iltibas” kavramı ile “karıştırılma ihtimali” kastedilmektedir.
Maddenin sekizinci fıkrasında, arama ve elkoyma taleplerinin reddine ilişkin itirazların inceleneceği ve karara bağlanacağı mahkemeler düzenlenmiştir.

 

Kanun tasarısında madde 8 fıkra halinde düzenlenmiş olup 8. fıkrada, “Bu madde kapsamında yapılacak arama ve elkoyma taleplerinin reddi halinde, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 267 nci ve devamı hükümleri çerçevesinde yapılacak itirazlar, yargı çevresindeki fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi veya bu sıfatla görev yapmakta olan asliye ceza mahkemesi tarafından incelenir ve karara bağlanır.” hükmü yer almaktaydı. Ancak görüşmeler esnasında madde metninden çıkartılmıştır. Detaylı bilgi için.

Comment
Name
Email

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.