Sınai Mülkiyet Kanunu

Kanun Numarası: 6769
Kabul Tarihi: 22.12.2016
Resmi Gazete Tarihi: 10.01.20
Resmi Gazete Sayısı: 29944

GENEL GEREKÇE


BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ
Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Korumadan Yararlanacak Kişiler

Madde 1: Amaç ve Kapsam
Madde 2: Tanımlar
Madde 3: Korumadan yararlanacak kişiler

BİRİNCİ KİTAP
MARKA

BİRİNCİ KISIM
Marka Hakkı ve Kapsamı

Madde 4: Marka olabilecek işaretler
Madde 5: Marka tescilinde mutlak ret nedenleri
Madde 6: Marka tescilinde nispi ret nedenleri
Madde 7: Marka tescilinden doğan hakların kapsamı ve istisnaları
Madde 8: Markanın başvuru eserlerinde yer alması
Madde 9: Markanın kullanılması
Madde 10: Ticari vekil veya temsilci adına tescilli markaya ilişkin talepler

İKİNCİ KISIM
Başvuru ve İtiraz

BİRİNCİ BÖLÜM
Başvuru, Rüçhan Hakkı ve İnceleme

Madde 11: Başvuru şartları, sınıflandırma ve bölünme
Madde 12: Rüçhan hakkı ve etkisi
Madde 13: Rüçhan hakkının talep edilmesi ve hükmü
Madde 14: Madrid Protokolü kapsamında yapılan uluslararası marka başvuruları
Madde 15: Şeklî inceleme, şeklî eksikliklerin giderilmesi ve başvuru tarihi
Madde 16: Başvurunun mutlak ret nedenleri açısından incelenmesi ve yayımlanması

İKİNCİ BÖLÜM
Üçüncü Kişilerin Görüşleri, İtirazlar ve İtirazların İncelenmesi

Madde 17: Üçüncü kişilerin görüşleri
Madde 18: Yayıma itiraz
Madde 19: Yayıma itirazın incelenmesi
Madde 20: Karara itiraz
Madde 21: Karara itirazların incelenmesi

ÜÇÜNCÜ KISIM
Tescil, Koruma Süresi ve Yenileme

Madde 22: Tescil
Madde 23: Koruma süresi ve yenileme

DÖRDÜNCÜ KISIM
Lisans

Madde 24: Lisans

BEŞİNCİ KISIM
Hakkın Sona Ermesi

BİRİNCİ BÖLÜM
Hükümsüzlük ve İptal

Madde 25: Hükümsüzlük hâlleri ve hükümsüzlük talebi
Madde 26: İptal hâlleri ve iptal talebi
Madde 27: Hükümsüzlüğün ve iptalin etkisi

İKİNCİ BÖLÜM
Diğer Sona Erme Hâlleri ve Sonuçları

Madde 28: Sona erme ve sonuçları

ALTINCI KISIM
Marka Hakkına Tecavüz

Madde 29: Marka hakkına tecavüz sayılan fiiller
Madde 30: Marka hakkına tecavüze ilişkin cezai hükümler

YEDİNCİ KISIM
Garanti Markası ve Ortak Marka

Madde 31: Garanti markası ve ortak marka
Madde 32: Garanti markası veya ortak marka teknik şartnamesi